Kyst Og Kræfter

Havet former kysten: Undervisningsforløb til Stranden

7. -9. klasse, geografi
Varighed ca. 6 lektioner inkl. 1 times arbejde under besøget.
Emneord: udnyttelse af naturgrundlaget, Interessemodsætninger, landskabsdannelse, global opvarmning.

Formål

Formålet med forløbet Havet former kysten er at give eleverne forståelse for, hvordan kysterne påvirkes af havet, og hvordan man gennem tiden har forsøgt at beskytte kysterne mod erosion. Eleverne bliver inden besøget introduceret til begreberne erosion, aflejring og kystsikring. Under besøget skal de arbejde med begreberne i en bølgesimulator i udstillingen Stranden. Det kan være en fordel, hvis eleverne har kendskab til klimatologi og de dominerende vinde i Danmark.

Fælles mål

7.-9. klasse: geografi

Kompetenceområde: Undersøgelse, Naturgrundlag og levevilkår, fase 1
Kompetenceområde: Modellering, Naturgrundlag og levevilkår, fase 1
Kompetenceområde: Perspektivering, Naturgrundlag og levevilkår, fase 1

Læringsmål for undervisningsforløbet

  • eleven kan observere ændringer i aflejring og erosion
  • eleven kan foretage systematiske undersøgelser i modellen
  • eleven kan perspektivere modellen til relevante problemstillinger
  • eleven kan diskutere interessemodsætninger i forbindelse med kystbeskyttelse

Undervisningsforløbet består af:

  • en video, der introducerer tankerne bag udstillingen Stranden:

  • en video der introducerer eleverne til begreberne erosion, aflejring og kystsikring:

Organisering og lærerens rolle

Som lærer er det dig, der står for forløbet før, under og efter besøget på Experimentarium. Når I skal gennemføre opgaverne undervejs i besøget, skal I være opmærksomme på, at der kan være mange i udstillingen. Derfor kan du med fordel lade eleverne lave det undersøgende arbejde undervejs, i eller som afslutning på jeres besøg.

For at få mest muligt ud af forløbet Havet former kysten, er det meget vigtigt, at du og eleverne bruger spørgeskemaet aktivt, både i før-fasen men i særdeleshed også i under- og efter-fasen.

Før besøget bruges spørgeskemaet til at fokusere elevernes opmærksomhed, når de ser videoen om udstillingen. Under besøget bruges spørgeskemaet til at guide eleverne igennem en struktureret undersøgelse, der på den ene side gør det muligt for eleverne at arbejde med deres undersøgelseskompetence og på den anden side sikrer, at de har noget data med hjem, I kan tale ud fra efter besøget.

Det er ligeledes vigtigt, at du som lærer er der til at støtte eleverne i deres observationer og undersøgelser.

Vi foreslår, at eleverne deles i grupper på max 5 elever, hvor en gruppe ad gangen arbejder i cirka 15 min. ved opstillingen. De øvrige grupper kan gå på opdagelse i resten af udstillingen Stranden, mens de venter på at komme til. Selvom eleverne arbejder i grupper, er det er vigtigt, at de noterer individuelt i spørgeskemaet.

Som lærer kan du selv medvirke til, at alle elever får noget ud af besøget. Vær selv et godt eksempel ved at være nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Du kan læse mere om, hvordan du som lærer sikrer, at I får en god oplevelse på Experimentarium:

Få flere ideer til det optimale besøg på Experimentarium

Om forløbet

Experimentarium og Københavns Professionshøjskole har sammen udviklet dette undervisningsforløb med metoden Flipped Learning som inspiration. Forløbene henvender sig til skoleelever og har en aktiverende og undersøgelsesbaseret tilgang. Læringsforløbet tager afsæt i Fælles Mål.

Læs mere om Flipped Learning-forløbene

Andre forløb til udskolingen