Foto: DONG Energy

Foto: DONG Energy

en helt naturl ig gas

Naturgas

Naturgas er verdens tredjestørste energikilde efter kul og olie. De største naturgaskilder finder man i USA, Rusland og Mellemøsten.

Naturgas er et fossilt brændsel, der ligesom kul og olie er dannet ud fra planter og andre organismer, som i løbet af millioner af år er blevet omdannet under intenst tryk og høje temperaturer. Gassen dannes primært ved opvarmning af organisk materiale i kildebjergarter og kul eller ved termisk omdannelse af olie.

Gasdannelsen sker i sedimentbassiner 3-6 km nede i jorden. For at omdanne bjergarter, kul og olie til naturgas kræver det temperature fra ca. 70 °C. Den mest intense omdannelse sker ved 120-160 °C. Når gassen er dannet, bevæger den sig igennem jorden, til den fanges i reservoirer. Til tider er der allerede fanget olie i samme reservoir og i så fald vil naturgassen lægge sig over olien.

Naturgas består af lette gasformige kulbrinter, især metan, og varierende mængder af kvælstof, kuldioxid, brint, svovlbrinte og helium. Metanindholdet ligger normalt mellem 75 og 99 %.

Et rent fossilt brændstof

Naturgas er renere end kul og olie. Under forbrændingen er udledningen af CO2 lavere end med kul og olie. Naturgas består nemlig primært af metan (CH4), hvilket betyder, at der er et højt indhold af brint. Det giver et lavt CO2 udslip. Faktisk udledes der kun ca. 60 % CO2 i forhold til, hvis man skal have samme energimængde fra kul.

En anden fordel ved naturgas er, at den kun indeholder ganske små mængder svovl, og det er som regel som svovlbrinte (H2S), der er nemt at fjerne. Derudover giver forbrænding af naturgas hverken aske, støv eller andre faste affaldsprodukter.

Ud over CO2 danner forbrænding af naturgas også kvælstofoxider (NOx) og kulilte (CO). Disse emissioner er procesafhængige, og kan minimeres ved at kontrollere forskellige forhold ved forbrændingen: temperatur, opblanding og forbrændingsluft.

Der sker ind imellem utilsigtede udslip af naturgas fra utætheder i ledningsnettet og da metan i sig selv er en potent drivhusgas er det med til at forøge drivhuseffekten.
Naturgas har en brændværdi på 39,8 MJ/m3. Det betyder, at den energi, der fås ved at brænde 1 m3 naturgas, svarer til at afbrænde 1,1 l olie.

Ved forbrænding af et kilo naturgas dannes der, hvis røgen ikke renses:

  • 2,7 kg CO2
  • 0 kg svovldioxid
  • 0,004 kg kvælstofoxider

Ialt produceres der 49 MJ energi fra et kilo naturgas.

Anvendelse

Naturgas bruges mest som brændstof til el- og varmeproduktion. Noget af det bruges også i den kemiske industri som metan. Nogle steder bruges naturgas også i motorkøretøjer, faktisk bruges der mere og mere til dette formål, da det er langt mere miljøvenligt end benzin.

Før det tages i brug skal gassen renses for flydende kulbrinter, vand og svovlbrinte. Derudover tilsættes der lidt lugt til gassen, som naturligt er helt lugtfri. Det gøres af sikkerhedsmæssige årsager for at man kan lugte det, hvis gassen lækker.

Fremtiden

I dag udgør naturgas 22 % af den energi, der produceres i verden. Denne andel forventes at stige over de kommende år, på grund af stigende energibehov i verden. Det er især USA, Kina og øvrige asiatiske lande, der fører an i stigningen.

Nord Stream 2

Europa, især Tyskland, efterspørger naturgas som et alternativ til kul. Det statsejede russiske selskab Gazprom har derfor planer om, at anlægge en gasrørledningen Nord Stream 2 fra Sibirien til Tyskland gennem Østersøen. Rusland er en af verdens storproducenter af naturgas, og planerne om Nord Stream 2 har skabt politisk uro, fordi der er modstand i EU overfor at blive afhængige af Rusland som leverandør.

Nord Stream 2 havde indtil juni 2019 en rute, der gik gennem dansk søterritorium, men den er siden blevet revideret, så gasrørledningen ikke længere skal passere igennem dansk territorium.

Læs mere om energiproduktion og fossile brændsler

Energiproduktion
Fossile brændsler
Kul
— Naturgas (denne side)
Skifergas
Olie
Gaslagre
Røggasrensning
Caseopgaver til røggasrensning

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilder

Vattenfall
Den Store Danske
Naturgasfakta
Energitjenesten

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds. 

Mere om klima