Regn på CO2 og ammoniak

OPGAVE: Regn på energieffektivitet i ammoniakprocessen og diskuter fordele og ulemper ved brug af kunstgødning i Danmark.

Opgave

Hvor meget CO2 pr. år og energi pr. år har vi sparet på verdensplan ved at energieffektivisere ammoniakprocessen i forhold til 1960?

Udregn det både i tons CO2 og GJ energi samt hvor meget det er i forhold til det samlede danske forbrug af energi og udledning af CO2. Antag at al energien forbrugt i ammoniakprocessen stammer fra naturgas.

  • Energiforbrug pr. tons ammoniak fremstillet i 1960 var 50 GJ.
  • Energiforbrug pr. tons ammoniak fremstillet er nutildags 30 GJ.
  • Verdensproduktionen er 150 mio tons ammoniak pr. år.
  • Danmarks totale årlige energiforbrug (2007) er 800.000.000 GJ.
  • Danmarks årlige direkte CO2-udledning (2007) er 52 mio tons.
  • Brændværdien for naturgas sættes til 56 GJ/tons.

Spørgsmål

Forklar ud fra Le Chateliers Princip om ammoniakreaktionen skal køre ved højt eller lavt tryk.

Ammoniakreaktionen er exoterm – det vil sige varmeudviklende. Forklar ud fra Le Chateliers Princip, om ammoniakreaktionen skal køre ved høj eller lav temperatur. Hvilken indvirkning vil det have på reaktionshastigheden?

Næsten alle typer kunstgødning indeholder en masse ammoniak.

Næsten alle typer kunstgødning indeholder ammoniak.

Undersøg (fx på nettet) hvor meget kvælstof, der typisk er i NPK-gødning. Hvis årsproduktionen af NH3 er 150.000.000 tons, hvor meget NPK-gødning kan der så laves ud fra det? Hvor meget er det pr. indbygger i verden? Er det meget eller lidt?

Hvilke problemer er der herhjemme i Danmark forbundet med brugen af kunstgødning?

Bilag til opgave

Rensning af naturgas

Naturgassen indeholder typisk en lille smule H2S og andre urenheder, som kan ødelægge katalysatorerne i anlægget. Derfor fjerner man dette som det allerførste ved hjælp en reaktion med ZnO (se reaktion herunder). Den dannede ZnS udskiftes så med jævne mellemrum med frisk ZnO.

ZnO (s) + H2S (g) → ZnS (s) + H2O (s)

Fremstilling af H2

Som beskrevet tidligere er der to katalytiske reaktioner, hvormed naturgas omdannes til brint, nemlig (steam) reforming og (water gas) shift. Begge reaktioner foregår i to trin i anlægget.

Steam reforming er en endoterm reaktion – derfor skal der tilføres varme. I den primære reforming sker det ved at afbrænde brændsel (typisk naturgas, der er lige ved hånden) for at varme de katalysatorfyldte rør op, hvor reaktionen sker. Typisk foregår det ved 400-800°C, hvorved hovedparten af naturgassen i reaktionsblandingen omsættes til brint. I den sekundære reforming tilføres luft af 2 årsager: 1) Der tilføres den nødvendige mængde N2 til ammoniaksyntesen og 2) den tilførte luft afbrænder noget af den resterende naturgas i reaktionsblandingen, hvorved temperaturen hæves til  over 1000°C, og endnu mere naturgas dermed omsættes til brint.

Herefter ledes reaktionsblandingen over til water gas shift-sektionen, hvor reaktionen ligeledes sker i to trin. Dette er for at opnå det bedste kompromis mellem en høj temperatur (350-400°) hvor reaktionshastigheden er høj, og man når hurtigt hen imod ligevægten, og en lav temperatur (200°-220°C), hvor ligevægten er skubbet langt over mod brint.

Efter steam reforming og water gas shift består gassen primært af N2, H2, CO2 og en lille smule H2O, CO, Ar og CH4.

Fjernelse af biprodukterne CO og CO2

De to væsentlige biprodukter er CO og CO2, som fjernes i hvert deres trin. CO2 fjernes i en såkaldt skrubber, hvor gassen typisk ledes gennem en basisk opløsning af KOH, hvorved følgende reaktion sker:

2KOH (aq) + CO2(g) → K2CO3 (aq) + H2= (l)

CO må under ingen omstændigheder slippe igennem til ammoniak-katalysatoren, så selvom der kun er spormængder af stoffet i gassen, fjernes de ved den såkaldte methaniserings-reaktion, der blot er den omvendte af steam reforming:

CO (g) + 3H2 (g) → CH4 (g) + H2O (g)

Der går selvfølgelig noget H2 tabt på denne konto, men mængderne er meget små, så man kan leve med det tab for at undgå CO-forurening af ammoniak-katalysatoren.

Efter ovennævnte behandling har gassen følgende generelle sammensætning:

Dihydrogen H2 74,3 %
Dinitrogen N2 24,8 %
Argon Ar + vand H2O 0,2 %
Naturgas/methan CH4 0,7 %

 

Bemærk at volumenforholdet (og dermed molforholdet) mellem dihydrogen og dinitrogen er omtrent 3, hvilket er det støkiometriske forhold i ammoniakreaktionen.

Fremstilling af NH3

Sidste trin i anlægget er selve fremstillingen af NH3 ud fra den gas, der er blevet fremstillet som beskrevet ovenfor.

Hvis man anvender Le Chateliers Princip på ammoniakreaktionen, kan man se, at for at få så højt et udbytte af NH3 som muligt, skal reaktionen foregå ved højt tryk. Derfor kører ammoniakreaktionen typisk ved 150-250 bar, men kan dog i visse anlæg køre ved endnu højere tryk.

Reaktionen er exoterm. Derfor bør den ifølge Le Chateliers Princip køre ved lav temperatur for at øge udbyttet af NH3. Men hvis temperaturen er for lav, bliver reaktionshastigheden også for lav. Et passende kompromis er for de fleste anlæg omkring 300-550°C.

Under disse forhold i et ammoniakanlæg vil man kunne opnå, at 20% af gassen omdannes til NH3, mens resten forbliver som N2 og H2. Heldigvis kan man forholdsvis let separere NH3 fra ved at køle til 0°C, hvorved NH3bliver til en væske og kan tappes fra (kogepunktet for NH3 er -33°C). Den resterende mængde gas, som består af N2 og H2 sendes rundt en gang til. Ammoniaksyntesen er altså et loop, hvor man hele tiden fraseparerer NHog fylder op med frisk N2/H2.

Men da gassen også indeholder CH4, H2O og Ar, er man nødt til at fjerne disse gasser i en såkaldt purge, ellers vil den loopende gas langsomt opbygge et større og større indhold af disse gasser, der jo ikke forbruges i reaktionen.

Løsning på opgaverne

Vi sparer 50 GJ/tons minus 30 GJ/tons = 20 GJ/tons ammoniak.
Total sparet på årsbasis er 150.000.000 tons/år × 20 GJ/tons= 3.000.000.000 GJ/år.

Danmarks årlige forbrug er 800.000.000 GJ
Besparelsen svarer til 3.000.000.000/800.000.000 = 3,75 × Danmarks samlede energiforbrug.

Mængden af naturgas sparet er 3.000.000.000 GJ/år / 56 GJ/tons = 54.000.000 tons CH4/år

Vægtforholdet mellem CH4 (16,04 g/mol) og CO2 (44,01 g/mol) er forholdet mellem molmasserne.
Vægtforholdet er altså, at 1 kg CH4 giver 44,01/16,04 = 2,74 kg CO2.

CO2-besparelsen er altså 2,74 × 54.000.000 tons/år = 147.000.000 tons CO2/år.

Danmarks årlige direkte udledning af CO2 er 52.000.000 tons.
CO2-besparelsen svarer altså til 147.000.000/52.000.000 = 2,8 × Danmarks CO2-udledning.

Der er altså sparet betragtelige mængder energi og CO2 på at energieffektivisere ammoniakprocessen.

Kommentarer til spørgsmål

I bilaget (længere ned på siden) står det forklaret, hvordan Le Chateliers Princip kan bruges på ammoniakreaktionen.

På de fleste NPK-gødninger står vægt-procenterne af N, P og K angivet på posen som fx 23-3-7, hvilket dermed svarer til 23 vægt% N, 3 vægt% P og 7 vægt% K. Mange kraftige gødninger indeholder over 20 vægt% N. Noget af det stammer fra ammoniumnitrat, der altså både indeholder N direkte i form af NH3 (som ammonium-ioner) og i form af HNO3 (som nitrat-ioner). Men stort set al HNO3 til kunstgødning laves udfra NH3 i den såkaldte Ostwald-proces. Dermed kan det antages, at al N i NPK-gødning “stammer” fra NH3.

Verdensproduktionen af kunstgødning er omkring 200 mio tons pr. år, hvilket svarer til et gennemsnit på cirka 10 vægt% N. Med 6,7 mia. mennesker i verden svarer det til 30 kg kunstgødning om året pr. person. Hvorvidt det er meget eller lidt, må være op til den enkelte at vurdere. Dette er dog meget skævt fordelt. I Danmark bruges der over 200 kg pr. person om året, mens der i underudviklede lande stort set ikke bruges noget, da det her er for dyrt.

Så herhjemme i Danmark kæmper vi for at bevare vandmiljøet på grund af udvaskning af nitrater, fordi vi bruger for meget kunstgødning, mens man i udlandet afbrænder skov for at sikre sig ny landbrugsjord i stedet for at bruge (dyr) kunstgødning.

Læs mere om energieffektivitet

Brug energien effektivt 
– Hvad er LED lys?
– Køb LED pærer med omtanke
Ammoniak bruges til kunstgødning
— Opgave om ammoniak og kunstgødning (denne side)

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Energiproduktion og Energieffektivitet finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima