Foto: Wikimedia Commons/Ruhrfisch

Foto: Wikimedia Commons/Ruhrfisch

Skifergas – er det kilden til rigdom i Danmark?

– og vil en produktion sænke omlæggelsen til et fossilt frit Danmark? Bliv klogere på skifergas i denne artikel.

Der er skiferlag i den danske undergrund, så det kan godt være, at der ligger energilagre gemt her, der kan bidrage til billig energi. Dette skal undersøges ved prøveboringer. Den første er påbegyndt i Nordjylland 2015.

Der skal mange undersøgelser og meget udvikling til, før Danmark kan starte en eventuel produktion af skifergas. Men i 2020 kan man være klar. Skifergas er almindelig naturgas, der dog er udvundet fra skiferlag. Det er et fossilt brændstof, der ikke er vedvarende, men som bliver brugt op en dag. Spørgsmålet er, om det er det, vi vil bruge vores ressourcer på nu, hvor målet er at gå over til et fossilfrit Danmark i 2050.

Her gemmer gassen sig. Tegning: Total E&P/skifergas.dk

Her gemmer gassen sig. Tegning: Total E&P/skifergas.dk

Energi-revolution i USA

Skifergas har medført en energirevolution i USA. På 10 år er USA’s produktion af skifergas steget markant. Det er et væsentligt bidrag til, at Nordamerika forventes at blive selvforsynende med energi i år 2020. Nu er livet i USA ikke afhængigt af olien fra fx Mellemøsten, og dermed heller ikke afhængigt af stabilitet i området. Desuden har udvindingen af skifergas skabt en masse arbejdspladser. Store virksomheder som Apple, Ford og General Electric flytter tilbage til USA med begrundelse i den billige energi, som skifergassen i landet tilsyneladende er årsag til.

For Europa venter nu forude kæmpe lagre af en ny energikilde, som det tidligere ikke var  muligt at udvinde på en økonomisk billig måde. Udviklingen af ny teknologi har pludseligt gjort det muligt at hente skifergas op til konkurrencedygtige priser. Kunne det være bedre? Danmark har måske også store mængder skifergas i undergrunden. Kan vi gentage succesen fra USA?

Udsnit af kildebjergart med alunskifer. Skal Danmark satse på at udvinde eventuel gas fra skiferlag? Hvad bliver konsekvenserne for vores klimatiltag? Billedet: Total E&P/skifergas.dk

Udsnit af kildebjergart med alunskifer. Skal Danmark satse på at udvinde eventuel gas fra skiferlag? Hvad bliver konsekvenserne for vores klimatiltag? Foto: Total E&P/skifergas.dk

For og imod skifergasproduktion

Man kan tage det synspunkt, at vi, i stedet for at bruge penge og tid på at udvikle skifergasproduktion, skal udvikle vores energisystem til vedvarende energikilder. At det dels vil gavne klimaet, dels give os en konkurrencefordel på langt sigt at være forud med 2. generations vedvarende energi og energi-effektiviseringer.

På den anden side kan man mene, at skifergassen er en guldgruppe, vi ikke må gå glip af. Produktion af skifergas i Danmark skaffer billig energi, nye jobs, bedre konkurrenceevne og penge til statskassen. Staten vil eje en andel af produktionen og dermed få andel i indtægterne. Dertil er det blevet femført, at skifergassen blot skal være med i overgangen til det fossilfrie samfund. Her vil det erstatte kul, som udleder mere CO2, end gassen gør.

I Europa er vi stærkt afhængige af importeret fossilt brændstof, og det gør os altid sårbare.  Da energi er så vigtig en del af hele vores samfund er afhængighed af andre lande ikke ønskværdigt, hverken politisk eller af hensyn til forsynings-sikkerhed. Skifergas i Europa vil kunne gøre os mindre afhængige af andre lande, såsom Rusland.

Et land som Polen importer 2/3 af deres årlige forbrug af naturgas fra Rusland. Polen har allerede meldt ud, at de vil producere skifergas. Dermed kan Polen skrue ned for at anvende deres lokale, stærk forurenende kul, der hindrer polakkerne i at leve op til de krav, der er for ren luft.

Men det er også i debatten blevet fremført, at skifergasproduktion er skadelig for miljøet.

Kemikalier i vores grundvand?

I modsætning til olie- og gasfelter kan gassen i skifer ikke indvindes uden at man aktivt øger gennemstrømmeligheden for gassen. Derfor pumpes der vand, blandet med fint sand tilsat kemikalier, ned i skiferlaget under højt tryk. Det forårsager op til 100 meter lange sprækker omkring borehullet og nogle gange endda små jordskælv. Det får gassen til at sive hen mod boringen.

Der kan være en vis nervøsitet for, at kemikalierne og gas siver op til grundvandet. Dog er den danske undergrund meget mere sikker end den amerikanske. Skiferen i Danmark ligger væsentligt dybere, og der er flere kilometers tykke geologiske lag imellem skifergaslagene og grundvandsmagasinerne. ”Vildfarne” sprækker vil blive standset af sandlag. Så det er ikke sandsynligt, at der vil komme kemikalier fra denne proces.

Men hvad så, hvis der siver noget ud fra selve boringen, der passerer  grundvandsmagasinerne? Borestrengen er indkapslet i flere lag af stål og cement.  Hvis der sker en læk i alle barrierer et sted, kan det medføre uønsket udsivning til grundvandet. Men det vil kun ske, hvis indkapslingen ikke er udført korrekt.

Der bruges store vandmængder til at sprøjte ned i undergrunden, og noget af det kommer op igen. Det er afgørende, at det bliver renset til en kvalitet, så det udledes på en hensigtsmæssig måde. Håndteringen af vandet på overfladen skal sikres, så der ikke spildes noget, der siver ned til grundvandet.

Derfor mener mange, det er vigtigt med myndighedernes krav og overvågning af såvel efterforskningen som en egentlig produktion.

Ødelægges landskabet?

I forhold til at udvinde naturgas fra konventionelle depoter, skal der bores et større antal brønde for at udvinde naturgas fra skiferformationer, fordi denne bjergart har den lave evne for gennemstrømning. Blandt andet derfor kan man ikke lave boringerne på havet, uden at det bliver for dyrt. Det er et landskabsmæssigt problem, at vi skal have disse boretårne rundt om i landskabet inklusiv den støj og den tunge trafik, der følger med.  Men er det tilvænning?

Om vi overhovedet har skifergas i Danmark, vil efterforskningen vise. Hvis ja, så er det jo spørgsmålet, om vi danskere vil en produktion af skifergas eller ej. Og spørgsmålet er, om det bliver en fordel eller en ulempe i forhold til at reducere klimaforandringerne.

Læs mere om energiproduktion og fossile brændsler

Energiproduktion
Fossile brændsler
Kul
Naturgas
— Skifergas (denne side)
Olie
Gaslagre
Røggasrensning
Caseopgaver til røggasrensning

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskriften Energiproduktion finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilder

DI: Skifergas i Danmark og Europa, status og fremtidsperspektiver
Nyhedsbladet Dansk Energi, Nr.1, 15. januar 2014
Dansk Energi: Barack Obama: Udnyttelse af egne energiressourcer er opskriften på flere job
www.skifergas.dk
Geoviden 1, 2013

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds. 

Mere om klima