Foto: Axel Kristinsson/Wikimedia Commons

knas tør jord

Tørke

Tørke opstår, når et område gennem længere tid ikke får tilstrækkeligt med nedbør. Sådanne situationer opstår hvert år i mange dele af verden, men alligevel er der stor forskel på konsekvenserne.

Tørke opstår, når et område gennem længere tid ikke får tilstrækkeligt med nedbør. Sådanne situationer opstår hvert år i mange dele af verden, men alligevel er der stor forskel på konsekvenserne.

Man kan opleve forskellige grader eller stadier af tørke, hvilket er betinget af vandmanglen i et område.

  1. Det første stadie er udeblivelsen eller underskuddet af regn (i forhold til fordampning)
  2. Andet stadie indtræder, når afgrøder og planter ikke længere har vand nok til at gro eller overleve.
  3. Det tredje og mest alvorlige stadie er, når vand-reserverne (grundvand, søer og kunstige vandreservoir) begynder at tørre ud eller bliver brugt op.

Når jorden tørrer ud, har den svært ved at optage vand. Det betyder, at hvis et område bliver udsat for tørke, vil jorden ikke kunne opsuge senere kommende regn. Regnen vil derfor løbe væk som overfladevand, og ikke være tilgængelig for planter og dyr (og mennesker).

Læs mere om oversvømmelser og tørkes konsekvenser for naturen

Økonomiske omkostninger ved tørke

Lange tørkeperioder kan have enorme økonomiske, sociale, miljø- og helbredsmæssige konsekvenser. Dette er der set utallige eksempler på, både i de ’vestlige’ og rige samfund, men især i udviklingslande, hvor det ofte går hårdt ud over fattige befolkningsgrupper. Måler vi ud fra de økonomiske konsekvenser, har tørke formentlig været dyrest i Australien og USA, hvor landbruget mister enorme summer, når høsten slår fejl.

Lange, tørre perioder har også øget risikoen for store skovbrande, der har betydet anselige omkostninger for USA de seneste år. Som et udtryk for de menneskelige omkostninger ved tørke, har man i Australien konstateret en særlig høj selvmordsrate blandt landmænd i de år med udbredt tørke.

Menneskelige omkostninger

Hvis man fokuserer på de menneskelige omkostninger ved tørke, er Sahel-regionen, der ligger umiddelbart syd for Sahara-ørkenen i Afrika, formentlig det sted, hvor flest mennesker er blevet ramt i de seneste årtier. Siden 1970’erne har millioner af afrikanere været udsat for vand- og fødevaremangel på grund af en usædvanlig lang tørkeperiode, hvor der i skiftende grad er faldet markant mindre regn end normalt. Nogle forskere mener, at klimaforandringer forklarer dette skift, mens andre forskere betegner det som et udtryk for klimaets naturlige variation.

En ting er sikkert: Når tørke udtørrer marker og ødelægger høsten, kan konsekvensen være hungersnød og sygdomme. Der kommer let epidemier, fordi den lille smule vand, som er til rådighed, er snavset og fyldt af bakterier. Derudover har udsultede mennesker meget mindre modstandskraft over for sygdomme. Så langvarig tørke kan have katastrofale menneskelige konsekvenser.

Tørke i fremtiden

FN’s nyeste klimarapport understreger, at vi skal op i gear. Generelt set forventes de, i forvejen tørre subtropiske områder, at blive tørrere, mens de mere fugtige troper forventes at blive vådere. Dette skyldes bl.a. en forventet ændring i nedbørsmønsteret, samt en øget fordampning over land pga. opvarmning.

Tørke og klimazoner: Polar, tempereret, subtropisk og tropisk.

Illustrationen viser jordens inddeling i klimazoner: Polar, tempereret, subtropisk og tropisk.

Figuren viser jordens fire forskellige klimazoner. Det forventes, at de subtropiske områder (mørkegul) får mindre regn i fremtiden, mens de tropiske- (orange), tempererede- (lyse) og polare egne forventes at få mere regn.

Klimaforandringerne vil derfor øge risikoen for tørke i de subtropiske egne, heriblandt det nordlige Afrika, Australien og det sydlige USA, mens den umiddelbare risiko derimod mindskes i resten af verden. Mens Australien og USA forventes at være i stand til at tilpasse sig ændringerne, vil flere afrikanske lande formentlig blive endnu hårdere ramt, end de hidtil har været. De menneskelige konsekvenser som følge af klimaforandringerne afhænger dog i stor grad af, om vi bliver bedre til at tackle problemerne. Dette gælder også for den afrikanske befolknings fremtid, hvor den økonomiske og teknologiske udvikling vil spille en central rolle for fødevareproduktion samt adgangen til drikkevand.

Læs mere om klimaforandringernes konsekvenser

Konsekvenser for naturen
Isen smelter
Oversvømmelser og tørke
Biodiversitet
Oceanerne

Konsekvenser for samfundet
Konsekvenser for mennesket – globalt
Landbruget
Reduceret mængde vand og føde
– Tørke (denne side)
Oversvømmelser
Klimaflygtninge
Sygdomme
Klimatilpasning i Danmark

Reducering af konsekvenserne
 Skybrud: Land under vand
Naturen
Geoengineering

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima