Fortidens klima

Jordens klima har været svingende, siden Jorden blev skabt. Få en gennemgang af fortidens klima og fortidens klimaforandringer her.

Jordens klima har bestemt været svingende siden jorden blev skabt. Da jorden blev skabt, var den ikke andet en stor lavasø, senere et kæmpe hav kun med små spredte øer. Der har også været en periode, hvor forskerne mener, at hele jorden var dækket af et stort isskjold: Snowball Earth (se faktaboks længere nede).

Specielt inden for de sidste 550 millioner år har klimaet vekslet meget mellem lange kølige perioder med et klima som nutidens, hvor der er større eller mindre iskapper i de polare områder, og de endnu længere, varme perioder med drivhusklima. I Kridttiden, for 145 til 65 millioner år siden, den tid hvor dinosaurerne levede, var klimaet langt varmere, koncentrationen af kuldioxid i atmosfæren var langt højere, og havniveauet var op til 200 m over nutidens havspejl.

Denne vekslen har skabt grobund for utroligt forskellige dyr og planter, der, i hver deres tid, har passet ind i det helt specielle klima, der fandtes i deres tid. Hvis klimaet er på vej til at ændre sig kraftigt nu, vil det nok også betyde, at jordens liv vil ændre sig efter det. Men det er ikke noget nyt, at jordens klima ændrer sig, og selvom menneskelige aktiviteter får skylden for meget af det, så har naturen altså klaret det helt fint uden vores indblanding.

“Snowball Earth”

Snowball Earth er en hypotese, der siger, at jorden for 7-800 millioner år siden var fuldstændig dækket af en iskappe, eller en alternativ hypotese der siger at Jorden var dækket af et semi-frosset hav: ”Slush-ball Earth”. Temperaturen i denne periode var globalt omkring -50 grader, og ved ækvator omkring -20 grader, hvilket svarer nogenlunde til temperaturen på Antarktis. En af grundene til den ekstreme kulde skyldes isens høje albedo. Størstedelen af solindstrålingen blev reflekteret tilbage til universet.

Klodens redning fra disse til-isede perioder var CO2 og drivhuseffekten. Selv om jorden var frosset, var der stadig pladetektonisk aktivitet og dermed vulkansk aktivitet. Så via vulkan udbrud blev CO2 indholdet i atmosfæren langsomt højere, og dermed også temperaturen. Til sidst oversteg temperaturen effekten fra isens høje albedo, og isen smeltede igen, først ved ækvator.

Livet var stadig kun på et meget primitivt stadie, og flercellede dyr var stadig ikke almindelige. De eneste, dyr der bestod af mere end én celle, der er fundet fra denne tid, er nogle underlige dyr som ingen rigtig ved, hvad er for nogle. Vi kalder dem ”Ediacara”-faunaen – efter det sted i Australien hvor de først blev fundet.

 

Fortidens klimaforandringer

For at kunne vurdere om de nuværende klimaforandringer er skabt naturligt eller af menneskelig påvirkning, må vi nødvendigvis vide, hvordan klimaet kan og har ændret sig med tiden. Den information kan man finde forskellige steder i naturen:

  • Årringe i træer
  • Sedimententære lag, både på jorden og i vand (hav, søer og floder)
  • Iskerner fra indlandsis og gletsjere
  • Fossile planter og dyr
  • Den kemiske sammensætning i ovenstående

Ovenstående undersøgelser giver informationer om, hvordan klimaet var dengang laget eller organismen levede, men kun lokalt. Ved at studere sedimentære lag, planter og dyr fra samme periode forskellige steder i verden kan man få et billede af, hvordan det globale klima på jorden var dengang. Iskerneboringer giver primært information om kolde perioder med is på polerne, altså perioder der ligner det, vi har nu.

Informationer om drivhusperioderne findes i for eksempel sedimentære lag, fossile planter og dyr. Det har vist sig, at specielt lag fra Kridttiden kan give os disse vigtige informationer, idet denne periode var varm. Hvis vi kan forstå klimaet i Kridttiden og de forhold, der var grundlaget for det varme klima, har vi bedre muligheder for at vurdere det varme klima, der muligvis venter os i fremtiden. Og hvis vi ved, hvad der venter os, har vi mulighed for at handle, før det sker.

Klimaet på Jorden de sidste 250 millioner år

Mesozoikum – ’Jordens middelalder’

Mesozoikum er den tidsperiode, hvor dinosaurerne levede. Det var en lang periode, der varede i 185 millioner år (250-65 millioner år siden). I løbet af Mesozoikum var der stor pladetektonisk aktivitet, voldsomme klimatiske variationer, og evolutionen kørte på højtryk.

Kontinentalpladerne fordelte sig til de kontinenter, vi kender i dag.

Graden af vulkanisme var langt større, end den er i dag. Eftersom vulkaner bl.a. udspyr en masse CO2, når de går i udbrud, kan de fremprovokere en øget drivhuseffekt. Derfor er klimaet i denne periode langt varmere end tidligere set på jorden.

Perioden før Mesozoikum, Kul-tiden (360-285 millioner år siden) og Perm-tiden (285-250 millioner år siden), havde et CO2-indhold i atmosfæren som svarer nogenlunde til niveauet under sidste istid.

Grænsen mellem Perm og Trias

95 % af alle dyrearter uddøde på meget kort tid. Det var nærmest en total udryddelse af livet på jorden. Årsagen kan findes i pladetektonisk aktivitet med masser af vulkanudbrud. Et højt CO2-niveau kan have hævet temperaturen voldsomt i en drivhuseffekt, der løb løbsk.

Cirkulationen i oceanerne stoppede. De voldsomme mængder aske fra vulkanerne kunne have skærmet for solens indstråling, hvilket ville køle jorden ekstremt, men ødelægge alle organismer, der var afhængige af sollys (fotosyntese). Det vil sige stort set alle planter.

Trias

I den første periode, Trias (250-200 millioner år siden), var kontinenterne samlede i et superkontinent, Pangæa, som var stort og meget varmt og tørt og derfor præget af ørkenområder. Pangea var omgivet af Tethys havet. I løbet af Trias begynder kontinentet at bryde op, hvilket senere får konsekvenser for klimaet.

Klimaet var meget varmt, fordi kontinentet lå samlet på Ækvator. Kæmpestore kontinenter har en relativt lille kyststrækning i forhold til deres eget areal. Det har den effekt på klimaet, at kontinentet tørrer ud. Trias var derfor en varm og tør tid med udstrakte ørkenlandskaber.

Klimaet lignede formentlig meget nutidens kontinental klima (fastlandsklima) med meget varme somre og meget kolde vintre. Dyrelivet i denne periode var domineret af reptiler og reptil-lignende dinosaurer, også flyveøgler.

Jura

I Jura (200-145 millioner år siden) var kontinenterne delt i to – Laurasia og Gondwana.

Klimaet var varmt og fugtigt, og der var ingen is på polerne (der var heller ikke noget land på nogen af polerne). Det fugtige klima tillod at langt større områder på kontinentet blev dækket af skov.

I denne periode begyndte den vulkanske aktivitet for alvor. Gennemsnitstemperaturen i denne periode var – på grund af den øgede drivhuseffekt som følge af den øgede vulkanske aktivitet – cirka 10 grader højere, end den er i dag.

Dyrelivet er stadig domineret af reptiler og dinosaurer, men de planteædende arter kommer stærkere frem i denne periode. I slutningen af jura udvikles de første fuglelignende dinosaurer.

Kridt

I Kridttiden (145-65 millioner år siden) havde kontinenterne næsten nået deres nuværende position, og polerne begyndte langsomt at fryse til. I starten af Kridttiden kunne der forekomme sne på højere breddegrader. Havniveauet var højt i Kridttiden. I denne periode dannes kalken i Danmark.

Klimaet var relativt varmt, men en del køligere end tidligere i Jura. Der falder sne i de nordlige områder. Områder omkring ækvator begynder at få mere regn. Gennemsnitstemperaturen stiger dog i midten af kridttiden. Den menes at stamme fra pladetektonisk aktivitet. Som følge af massiv vulkansk aktivitet, blev en masse CO2 spyet ud i atmosfæren. Samtidig dannes der ikke nye bjergkæder, og der dannes derfor ikke store mængder sedimentære aflejringer af sand og ler, som optager CO2 fra atmosfæren. (Læs om CO2 og sedimenter i afsnittet  kulstofkredsløbet).

Tilstanden kan med en vis rimelighed sammenlignes med i dag, hvor en masse menneskelig aktivitet også udleder CO2 og dermed skaber global opvarmning. En anden forklaring kan være mængden af kosmisk stråling. Forskere har fundet frem til, at der var et minimum af kosmisk stråling midt i Kridttiden. Færre kosmiske stråler medfører færre lavtliggende skyer. Lavtliggende skyer har en høj udstråling til universet. Når der er færre skyer, bliver klimaet varmere, uafhængigt af mængden af CO2. Læs mere under afsnittet om solen. De fleste forskere er dog enige om, at den primære faktor for temperaturstigningen var mængden af CO2.

Grænsen mellem Kridt og Tertiær

75 % af alle arter uddør, inklusiv dinosaurerne og ammonitter. Denne masseuddøen skete over meget kort tid, og det kan dokumenteres, at det er sket samtidig over hele kloden. Vi kan se grænsen i Stevns Klint, som et tyndt lag af ler mellem en masse kridt. Det kaldes fiskeleret.

Årsagerne til denne katastrofe er flere. Der faldt en kæmpe meteor (10 km i diameter) på Yucatan platformen, hvor den efterlod et 200 km bredt krater. Støv og gas fra eksplosionen har skærmet for indstrålingen over hele jorden, og skabt et ‘nuclear winter scenario’ over hele jorden. Støvet blev fordelt over hele kloden, og man kan idag finde beviset i lag som fiskeleret, som indeholder en stor mængde af stoffet Iridium. Der var også ekstrem høj vulkansk aktivitet i den periode, som også har medført en stor mængde støv og gas i atmosfæren.

Kænozoikum

Kænozoikum (65-0 millioner år siden) er den sidste af de overordnede geologiske perioder. Den varer helt til nutiden. Størstedelen af denne periode kaldes for Tertiær (65-1,6 millioner år). Nutiden kaldes Kvartær (1,6 millioner -0 år), og den er igen inddelt i Pleistosæn og Holocæn, hvor Holocæn er vores tid, som begyndte for 11.500 år siden.

I kænozoikum placerer kontinenterne sig, som vi kender dem i dag. Blandt andet kolliderer Indien med Asien og danner Himalaya bjergkæden.

Klimaet var varierende. Der var varme og kolde perioder (istider), men ingen ‘Snowball Earth’-tilstande eller de ekstremt varme tider fra Mesozoikum. Pleistocæn er defineret ved en hel række af istider og mellemistider, og Holocæn er den mellemistid, som vi lever i nu.

I Kænozoikum udvikles de dyr, vi kender i dag. Efter dinosaurerne uddør, bliver der plads til, at andre arter kan udvikle sig, og specielt fugle (som jo er efterkommere af dinosaurerne) og pattedyr eksploderer i arts-diversitet. Der har været mange forskellige variationer af de arter, vi kender i dag, og nogle arter er helt uddøde, som eksempelvis sabelkatten og det langhårede næsehorn.

Pleistocæn er den periode, hvor mennesket – vores art, homo sapiens – har udviklet sig.

Vi rekonstruerer fortidens klima

– og kan derved lære noget om vores klimas fremtid

Geologer besøger nære og fjerne egne for at indsamle data med henblik på at forstå og udrede klimaet i Kridttiden. Det kan for eksempel være Møns Klint, en kalkgrav i Nordjylland eller fjelde i Grønland. Der kan indsamles en mangfoldighed af data fra klinter, råstofgrave eller fjeldsider, hvor profiler med lag af sand, ler, kalk eller kridt fra Kridttiden kan studeres. Data fra blotlagte lag kan suppleres med data fra videnskabelige boringer gennem lagene og med analyser i laboratoriet. Vi skal her se på et udvalg af de metoder, som geologer anvender, når de udforsker fortidens klima.

Fossile planter

Forskning fra nutiden har vist, at der var en sammenhæng mellem et områdes klima og antallet af plantearter med helrandede blade – det vil sige blade uden takker eller indsnit. Denne sammenhæng kan bruges til at fastlægge fortidens temperaturer i et givet område.

Eksempelvis aftryk af blade fra platan-lignende træer og sågar fra brødfrugt-træer fundet i Diskobugten på Grønland. Disse træer vokser i dag i områder med tempereret og subtropisk klima, og kræver altså meget varmere forhold end det nuværende arktiske klima i Grønland.

Senere undersøgelser af Kridttids-lagene har vist, at der er 20 arter med helrandede blade ud af de 87 arter. Man kan ud af det finde, at den årlige middeltemperatur på Disko var omkring 9°C i Kridttiden. Det er omkring 13°C højere end den nuværende årlige middeltemperatur, der ligger mellem –2 og –9°C (år 1873-2004). I Danmark er den årlige gennemsnitstemperatur 7,5-8°C. Disse analyser bekræftes af forskning fra andre steder på kloden, og viser, at temperaturen i Kridttiden var langt højere end de temperaturer, vi ser i dag.

Blad-rand og temperatur

Der er en sammenhæng mellem formen på bladenes kant (rand) og temperaturen på tidspunktet hvor bladet voksede. Den er dog ikke fuldstændig klarlagt endnu.

For nyligt er det blevet påvist gennem forsøg, at en takket bladrand har et øget optag af kulstof og lettere leder vand væk end blade med hel rand. Takkede blade har en større transpiration og fotosyntetisk aktivitet tidligt i vækstsæsonen, hvor temperaturen er den begrænsende faktor i kølige områder.

I varmere klimaer, hvor potentialet for plantevækst er større, og temperatur ikke er en begrænsende faktor, er der ingen fordel ved en takket bladrand. Desuden har takkede blade et større potentielt vandtab. Derfor klarer planter med takkede blade sig dårligere i varme klimaer.

Sammenhængen mellem klima og bladrand er altså fysiologisk bestemt, og gælder derfor formentlig også for fossile planter. Man dog kun fastlægge temperaturen inden for ±6°C, og kun hvis man er ihærdig nok med at samle fossile blade.

Kilde: GEUS

 

Blade fra træer og buske kan også vise noget om indholdet af CO2 i datidens atmosfære via spalteåbninger på undersiden. Forsøg med forskellige planter har vist, at antallet af spalteåbninger i forhold til almindelige bladceller er omvendt proportional med koncentrationen af CO2 i luften.  Altså jo færre spalteåbninger, jo højere CO2-indhold i atmosfæren.

Et eksempel fra kridttiden er blade fra tempeltræer (ginkgo). Antallet af spalteåbninger på fossile blade fra ginkgo viser, at CO2 koncentrationen i Kridttiden var ca. 4-5 gange og til tider op til 7 gange så stor som i dag.

Fossile dyr

Ved at studere nulevende dyr kan man give nogle gode bud på, hvordan dyr i fortiden har levet. Når man finder fossile dyr i sedimentære lag, kan man derved finde frem til, hvordan klimaet på det givne tidspunkt må have været.

For eksempel kan fossiler af kalkskallede dyr give informationer, der kan bruges til at beregne temperaturen i Kridttiden. De små skaller af brachiopoder og foraminiferer i skrivekridtet kan bruges til at bestemme havvandets temperatur. Det gør man ved at analysere den kemiske sammensætning af kalkskallerne, specielt iltatomerne i skallernes kalk (CaCO3), for forholdet mellem den sjældne 18O isotop og den almindelige 16O isotop. Dette forhold er afhængigt af temperaturen, således at 18O/16O forholdet i kalken stiger, når havvandets temperatur falder.

Et andet eksempel fra kridtlagene er tænder fra en havkrokodille. Nulevende krokodiller foretrækker vandtemperaturer mellem 25°C og 35°C. Det svarer til en årlig middeltemperatur på ca. 14°C. Fund af tænder fra en fossil slægtning til nutidens havkrokodille i kridtaflejringer tyder på, at havvandet må have været betydeligt varmere end i dag. Hvis Thoracosaurus har haft det samme stofskifte som krokodiller i dag, ville den gennemsnitlige temperatur i Danmark i kridttiden have været over 15°C.

Isotoper og havtemperatur

Man kan analysere kalkskaller for at beregne temperaturen i havvandet på den tid, da skallen blev dannet. Når kalk (calciumkarbonat, CaCO3) udfældes i vand, sker det i isotopmæssig ligevægt med havvand.

Simplificeret kan det skrives:
H218O + CaC16O2 – H216O + CaC18O16O

Ligevægt afhænger af temperaturen. Ved højere temperaturer forskydes ligevægten mod venstre. Det vil sige, at jo højere temperaturen er, jo mindre forskel er der i isotopforholdene (mindre 18O i kalken = lavere δ18O værdier).

Ved høje temperaturer beriges vand derfor med 18O i forhold til 16O, mens damp, nedbør og endelig is, forarmes i 18O i forhold til 16O. Derfor følger δ18O værdien i havet volumenet af isdækket på et givent tidspunkt. (Læs mere om δ18O værdien under Indlandsisen)

 

Sedimentære aflejringer

Sedimenter såsom kalk, sand, mudder og tørv, der i dag er omdannet til kalksten, sandsten, muddersten og kullag.

Sedimenter bærer beviser på hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder de er afsat. Sedimenter aflejret i et delta eller andre steder langs kysten, kan give forskerne en idé om, hvordan havniveauet har været i forskellige geologiske perioder.

Iskerneboringer

Isen giver mange forskellige informationer om klodens aktivitet. Dog ikke fra de varme perioder. Læs mere i afsnittet om Indlandsisen.

Pladetektoniske processer

Den observerede variation i CO2-koncentrationen i atmosfæren er tæt knyttet til pladetektoniske processer såsom øget vulkansk aktivitet og nedbrydning af bjergkæder. Læs mere i afsnittet om Vulkaner.

Læs mere om klimaforandringer

Naturlige klimaforandringer
– Fortidens klima (denne side)
Indlandsisen
Vulkaner
Solen
Oceanerne
Skyer
Is og sne
Jordens bane omkring Solen

Menneskeskabte klimaforandringer
Fældning af træer
Partikler i atmosfæren (aoerosoler)
Gasser i atmosfæren

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Basis klimaforståelse og Klimaforandringer finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilder

GEUS:
Geoviden – Geologi og geografi nr 4, 2006: Fortidens drivhusverden – indsigt for fremtiden.
Geoviden – Geologi og geografi nr 4, 2008: Livets historie – Phanerozoikum.

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima