Miljø og elproduktion

I Danmark arbejder vi aktivt og målrettet for at nedbringe miljøpåvirkningerne mest muligt.

Det moderne samfund bruger store mængder energi til transport, opvarmning og nedkøling samt elektricitet til private og industri. Produktion og forbrug af energien påvirker miljøet.

Vores biler, kraftværker og industrivirksomheder afbrænder fossile brændsler som naturgas, kul og olie. Afbrændingen fører til udledning af forskellige stoffer til luften og efterlader restprodukter.

Selv om biobrændsler regnes for CO2-neutrale, påvirker de alligevel miljøet med udledninger af stoffer og restprodukter. Vedvarende energier som vind- og vandkraft påvirker naturen på en anden måde. Vindmøller præger landskabet, mens vandkraft i vores nabolande lægger store arealer under vand, når magasiner fyldes bag dæmningen.

I Danmark arbejder vi aktivt og målrettet for at nedbringe miljøpåvirkningerne mest muligt. I forhold til at nedbringe miljøpåvirkningerne fra produktion, transport og forbrug af hhv. el og kraftvarme indsender el- og kraftvarmeproducenterne miljødata til Energinet.dk, så Energinet.dk en gang årligt kan udregne det samlede danske miljøregnskab over miljøpåvirkningerne fra produktionen af el- og kraftvarme.

Hvert år i maj publicerer Energinet.dk en Miljørapport med oplysninger om de væsentligste miljøpåvirkninger fra transmissionssystemerne for el og naturgas og fra produktionen af el og kraftvarme i Danmark. Miljørapporten kan findes på Energinet.dk’s hjemmeside.

Læs mere om energisystemer

Energisystemer 
Elsystemet i Danmark
Forsyningssikkerhed
– Miljø og elproduktion (denne side)
Ellagring
Elmarkederne
— Det danske elmarked
— Liberaliseringen af elmarkedet
Prisfleksibelt elforbrug
Sammentænkning af energisystemer
Smart Grid

Forsøg og caseopgaver

Vi har samlet alle forsøg, caseopgaver og eksperimenter på én side. Under overskrifterne Energiproduktion og Energieffektivitet finder du de relevante forsøg til dette emne.

 

Kilde

Energinet.dk

Denne artikel stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima