Måling af albedo

FORSØG: Målet er at bestemme albedoværdier for is, jord og vegetation ved hjælp af to forskellige metoder.

Albedo (latin for hvid) er andelen af det reflekterede lys.

Eksempel: Hvis en overflade tilbagekaster 70% af lyset, siges albedoværdien at være 0,7 eller 70%. Vi vil ved forskellige måder forsøge at måle albedo.

Måling af albedo med lysmåler

Albedoen for en overflade kan findes ved at måle lysstyrken af det indkomne lys i forhold til lysstyrken af det reflekterede lys. Man kan imidlertid også finde albedoværdien af en overflade ved at sammenligne lysstyrken af det reflekterede lys med en overflade med kendt albedoværdi. Eksempelvis kan man benytte hvidt papir som reference, da man med tilnærmelse kan antage at hvidt papir tilbagekaster næsten alt lyset – dvs. har albedoen 1.

Eksempel

Du har målt mængden af reflekteret lys fra jord og mængden af reflekteret lys fra hvidt papir. Albedoværdien for jord findes som:

Fremgangsmåde

Ved at benytte en lysmåler koblet til en computer skal I måle lysstyrken af det reflekterede lys fra hhv. is, jord, vand og vegetation i forhold til referencen. Gør selv notater vedrørende forsøgets udførelse med henblik på at vurdere metodens brugbarhed.

Måling af albedo med kamera

Referencekort

Referencekortet kan for eksempel se sådan ud.

Faktisk måler et fotoapparat jo også reflekteret lys, hvilket vi kan benytte til at finde albedoen af en overflade. Jo mørkere en overflade fremtræder på et billede, jo mindre albedo har overfladen. Problemet er blot, at kameraet kan være mere eller mindre lysfølsomt. Vi må derfor som ved den ovenstående metode måle i forhold til en reference. Derfor skal I tage billeder, hvor det udleverede referencekort er med på billedet.

Herefter kan I som beskrevet nedenfor justere billedets lysstyrke og kontrast, så referenceværdierne passer i billedet. Gøres dette, kan man direkte aflæse pixelværdien for den undersøgte overflade og finde albedo efter følgende forskrift.

Grunden til at man skal dividere med 255 er, at det svarer til totalreflektion. Dermed ligner formlen den ovenstående.

Eksempel

Du har justeret lysstyrke og kontrast på dit billede og derefter aflæst pixelværdien til 50. Herefter findes albedo som:

Fremgangsmåde

Ved at benytte et digitalkamera skal I tage billeder af hhv. jord, vegetation, is og vand. Som beskrevet under teorien skal I sørge for at få referencekortet med på billedet. Vha. kablet overføres billederne til computer, og nu skal I korrigere lyset og kontrasten på billedet, så værdierne på referencekortet passer. Til dette formål kan I for eksempel benytte programmet Paint Shop Pro.

Korrektion i Paint Shop Pro

Picture37_01

Først skal billedet lavet om til gråtoner. Dette gøres som vist til ovenfor.

Picture38_01

Dernæst kan billedet justeres i menuen vist ovenfor.

Picture39_01

Ved hjælp af ”dropper”–værktøjet i menuen til venstre kan I aflæse værdien af en pixel.

Flere forsøg: Klimaforandringer

Havene optager varmen
Havene optager CO2
Havene stiger: Varmt vand fylder mere
Isen smelter – stiger vandstanden?
Forsøg med kyst- og fastlandsklima
Illustration af Grønlandspumpen
Indfrysning af saltvand
Forsuring af havene
Afgrøder og klimaforandringer
Måling af albedo (denne side)
CO2 i fossile brændsler
Skyer
Lav en lille sky i en flaske
Lav en stor sky med flydende nitrogen

» Alle forsøg og cases

Kilder

Naturvidenskab for alle

Dette forsøg stammer oprindeligt fra Climate Minds, som er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi og Energyminds.

Mere om klima